Gradient Consulting

Affärsutveckling

Generellt gäller att Gradients roll anpassas till uppdragsgivarens förutsättningar och önskemål. Vi är resultatinriktade och har stor projektvana från både stora och små organisationer. Vi kan komplettera organisationens interna resurser antingen genom att ikläda oss rollen som extern projektledare eller genom att ge kompetensstöd/rådgivning till en intern projektledare hos uppdragsgivaren.

Ofta har vi längre engagemang hos våra uppdragsgivare och hjälper dem löpande med affärsutvecklingsfrågor över en längre tid och i många olika faser. Vi kan då också agera i rollen som projektledare/samordnare för hela förändringsprogrammet. Våra uppdrag sträcker sig ofta över flera funktioner i uppdragsgivarens organisation. Vi har bland annat haft uppdrag inom att konkretisera nya marknadskoncept eller affärsmodeller, turnaround-processer, distributionslogik, förvärv/avyttringar av delar av verksamheter, eller etablering av nya verksamheter eller allianser med andra aktörer.

Vi hjälper våra kunder med implementation genom en modell som säkerställer tydliga interna roller och uppföljning oavsett projektets komplexitet.
 

Strategiprocesser

Vi hjälper våra uppdragsgivares organisationer att landa strategiformuleringsprocesser, och kan leda eller stödja även mycket komplexa strategiprocesser. Vårt arbetssätt kombinerar både akademiska modeller och lång operativ erfarenhet av strategiarbete inom företag och organisationer inom Nordisk konsumentsektor.

Med utgångspunkt i uppdragsgivarens behov kan vi använda oss av flera olika verktyg för strategiprocesser, bl a Scenario Development, Business Wargame, One-Page-Strategy Planning.

Gradients verktygslåda och rådgivningserfarenhet säkerställer kvaliteten på omvärldsbild, analys, målbildsformulering, framtagning av konkreta handlingsprogram och implementation i verksamheten.
 

Kommersiell Effektivitet

Kommersiell Effektivitet fokuserar på att hjälpa hela organisationen att uppnå en högre effektivitet i sin kommersialisering av produkter eller tjänster.

Våra unika verktyg mäter uppnådda affärsresultat och jämför det med omvärldsutveckling och Best Practise inom branschen. Vi säkerställer att rätt processer, riktliner och verktyg används i hela organisationen, men också att de effektivt leder till önskat affärsresultat.

Commercial Index
Vårt kvantitativa verktyg mäter och utvärderar förekomst och användning av processer, verktyg, strukturer och riktlinjer inom organisationen. Analysen leder till att den kommersiella organisationen får ett objektivt mått på sin effektivitet inom olika nyckelområden.

Agenda Mapping
Förståelse för kundernas underliggande strategiska agenda och utvecklingssteg är en grundläggande förutsättning för varje företags framgång. Vår metod kombinerar kartläggning och analys av historiskt beteende, intervjuer, affärsdata och marknadsinsikter.

 

Kontakta Gradient Consulting:               Mattias Libell
                                                                     0733 - 430 300
                                                                     mattias.libell@gradient.se